MOTORBOOTZAKEN van Joop Simmers

VISIE & ACTUALITEITEN

Herman Geers winnaar Motorbootvarenprijs 2015

Herman Geers, is de winnaar van de Nationale Motorbootvaren Prijs 2015

Vandaag is de Nationale Motorbootvarenprijs 2015 uitgereikt aan de heer Herman Geers, voorzitter van watersportvereniging Den Ouden Rhijn. De voorzitter van deze prijs, Joop Simmers, reikte samen met juryvoorzitter Nico van Lamsweerde deze prijs uit tijdens de opening van Boot Holland in Leeuwarden.

De heer Geers ontvangt de prijs vanwege zijn geslaagde inzet voor 50 extra aanlegplaatsen, voor een zeer redelijke prijs, in Bodegraven. Door het strikte aanlegbeleid van de provincie Zuid-Holland zou het aantal aanlegmogelijkheden langs de Oude Rijn zonder de inzet van de heer Geers zijn afgenomen.Den Ouden Rhijn is een actieve watersportvereniging in Bodegraven. Voor informatie zie http://denoudenrhijn.nl/

Uit de ingezonden voordrachten is ook genomineerd het bedrijf Droogboot.nl. Dit bedrijf (http://www.droogboot.nl/ ) is genomineerd vanwege het concept om de permanente opslag van pleziervaartuigen in een magazijn op de wal te faciliteren. De boten worden door middel van een geautomatiseerd systeem uit het water gehaald en in een grote stellage in een magazijn opgeslagen. Een goed voorstel dat bij kan dragen aan de ligplaatsproblematiek in stedelijk binnenwater voor een concurrerende prijs.

De Nationale Motorbootvaren Prijs is een initiatief van de Stichting Bevordering Motorbootvaren en heeft ten doel om bijzondere activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig, actief en attractief motorbootvaren te promoten en te waarderen. In de jury hadden naast voorzitter Nico van Lamsweerde ( oud-directeur SRN) zitting Jan Briek (watersportdeskundige), Linda van der Eijck (directer SVOV), Wiert Omta (Watersportverbond), Epco Ongering(Telegraaf/Vaarkrant), Hans Papenburg (hoofdredacteur Motorboot)) en John Waleveld (oud-bestuurder en erelid KNMC). Alle informatie, evenals het juryrapport, is te vinden op de website www.motorbootvarenprijs.nl

Uitspraak Geschillencommisie: schilderwerk motorboot moet over

De Geschillencommissie van de Hiswa heeft onlangs een uitspraak gedaan inzake een geschil tussen de eigenaar van een motorschip (verder: de consument) en de uitvoerende schilder ( verder: de ondernemer ).Deze uitspraak, waarbij de eigenaar van het schip gedeeltelijk in het gelijk is gesteld, geeft wellicht houvast in vergelijkbare situaties.

Hieronder de hoofdlijnen van deze uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op het verrichten van werkzaamheden aan het schip van de consument, met name schilderwerkzaamheden. De overeenkomst daarvoor dateert van 13 oktober 2010. De werkzaamheden zijn afgerond in juni in 2011.

Standpunt van de consument

Het schilderwerk is niet goed gedaan. De boot vertoont roest waar hij gestraald en gespoten is. De verf laat los. Er zitten vlekken en haren van de kwast in de verf op de romp. Daarnaast laten de naden van de teakdek los. De consument heeft 5 jaar garantie op het schilderwerk.De rubbernaden laten los op de plek waar dat opnieuw is gedaan. Je kunt zien dat over de oude kitlaag heen is gekit, want de oude kitlaag is nog zichtbaar.De consument heeft de duurste verf uitgezocht en de fabrikant heeft zelfs adviseurs uit Duitsland gestuurd om de ondernemer te adviseren. Dan mag je wat van het resultaat verwachten.

Het kost de consument 3 dagen varen om het schip naar de ondernemer te brengen. Hij heeft daarvoor ook een schipper nodig. De kosten zijn daarom € 4200,–. Naar de mening van de consument staat dat niet in verhouding tot de kosten van herstel. De consument heeft ook weinig vertrouwen in het herstel door de ondernemer.De consument verlangt een vergoeding van een deel van de te maken reparatiekosten, zoals deze door een derde zijn begroot. De consument verlangt een vergoeding van € 11.000,–. De kosten voor het vervoeren van de boot naar de ondernemer zijn disproportioneel.

Standpunt van de ondernemer

Op de foto’s van de consument is te zien dat er slijtage is bij de fenderplaatsen, maar het schip lag dan ook in een wat te ‘krappe’ box. De consument gaf in eerst instantie aan dat reparatiekosten € 1.000,– zouden zijn. Later werd een bedrag van € 11.000,– bij de ondernemer geclaimd. Deze laatste prijs zou gebaseerd zijn op een rapportage gemaakt door een bedrijf gespecialiseerd in teakdekken. De ondernemer heeft daarom twijfels bij de deskundigheid van dat bedrijf.

De ondernemer kan zich volledig vinden in het rapport van de deskundige voor zover het de onthechting van de laklaag betreft. De ondernemer hanteert een hoge standaard, maar hier is iets fout gegaan. De ondernemer wil het herstellen, maar alleen op zijn eigen werf. Hij heeft eigen spuiters in dienst. Daarna mag de deskundige van de commissie het komen controleren.

Deskundigenrapport

Lakwerk van de romp

– Oppervlakkige corrosie, rond de afvoer pijpen in de romp aan de bakboord- en de stuurboordzijde;

– Aan de achterzijde van de romp zit plaatselijk veel stof in de romp over een oppervlakte van circa 30 x 30 cm.

Lakwerk van de opbouw

Er is corrosie op de volgende plaatsen ontstaan:

– op de zogenaamde “hoge punten”, zoals scherpe randen van de bakskisten;

– langs de randen van de “pet” van de salon.

Het lakwerk is onthecht op de volgende plaatsen:

– rond het stuurwiel in de kuip;

– onder de “pet” van de salon;

– op het dak van de salon op diverse plaatsen;

– naast de ruitenwissers van de salon;

– vlak boven een van de rubbernaden van de kuip.

Rubbernaden van het teakdek, die zijn vernieuwd, onthechten

Diverse nieuw gerubberde naden van het teakdek zijn op diverse plaatsen onthecht. Dit zijn de rubbernaden die door de ondernemer zijn vernieuwd. Deze zijn op verschillende plaatsen onthecht.

Blanke lakwerk van de teakhouten deuren

Het blanke lakwerk van de teakhouten deuren is zeer matig. Deels wordt de matige kwaliteit veroorzaakt doordat de deuren dusdanig gemaakt zijn, dat water op kops teakhout kan blijven staan waardoor “inwatering” ontstaat. Dit maakt dat het lakwerkwerk veel te lijden heeft en daardoor gemiddeld om de twee jaar gelakt dienen te worden, afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden. Dit neemt niet weg dat de kwaliteit van de aangebrachte laklagen zeer matig is.

Conclusie

Het lakwerk van de romp heeft op twee kleine plaatsen onvoldoende laagdikte, waardoor corrosie heeft kunnen ontstaan. Het lakwerk van de opbouw heeft op vele zogenaamde “hoge punten”, scherpe randen etc., onvoldoende laagdikte waardoor eveneens corrosie is ontstaan. Tevens is er op diverse plaatsen een hechtingsprobleem.Diverse rubbernaden van het teak van de kuip zijn vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn niet correct uitgevoerd, want er heeft onthechting plaatsgevonden.

Herstelkosten

– boot hellingen en in werkplaats plaatsen, inclusief stadagen                     € 1.500,-

– behandeling van de romp; 10 x 55 =                                                            €   550,-

– behandeling van de opbouw, kuip; 80 x 55 =                                               € 4.400,-

– rubbernaden die zijn onthecht vernieuwen; 8 x 55 =                                    €   440,-

– totaal aan materiaal                                                                                        €   950,-

Totaal                                                                                                                  € 7.090,- exclusief btw.

TOTAAL inclusief 21 % btw                                                                        € 8.578,90                                                             € 8.578,90

 

Toelichting

Er is een offerte afgegeven door een derde voor het herstellen van bovengenoemde items. Deze offerte bedraagt € 29.380,- exclusief btw, waarvan 40% voor rekening van de ondernemer zouden moeten komen. Dit vanwege het feit dat het schilderwerk van de romp gebruiksslijtage heeft opgelopen door schavielen van de stootwillen.De deskundige is het niet eens met de offerte om de volgende redenen. Hoewel de ondernemer te kort geschoten is in de uitvoering van de werkzaamheden, betreffen de herstelwerkzaamheden in de offerte meer dan herstel van de onvoldoende goed uitgevoerde werkzaamheden. Onder andere concludeert de deskundige dat:

– de romp niet geheel behoeft te worden over gespoten. Schaviel schade van de stootwillen is “normale gebruiksslijtage”. Plaatselijk bijwerken van de twee corrosie plaatsen is mogelijk.

– het teak van de kuip niet geheel vervangen behoeft te worden. Hoewel dat naar de mening van de deskundige voor de kwaliteit van het schip beter zou zijn, gezien de staat van het teakdek, bestond de aanvankelijke opdracht aan de ondernemer uitsluitend uit het vervangen van het rubber op plaatsen waar het lakwerk in aanraking komt met het verfsysteem.

– het lakwerk aan de teakhouten deuren valt onder de noemer “normaal onderhoud”.

Beoordeling

Uit het deskundigenrapport volgt dat de ondernemer de opgedragen werkzaamheden niet geheel correct heeft uitgevoerd. Ten gevolge daarvan vertoont het lakwerk van de romp en de opbouw op bepaalde plaatsen corrosie of onthechting en zijn de vernieuwde rubbernaden van het teakdek op bepaalde plaatsen onthecht. Voor het lakwerk aan de teakhouten deuren geldt dat niet, waar de commissie met de deskundige van oordeel is dat deze deuren om de (ongeveer) twee jaar opnieuw gelakt behoren te worden. Dat de deuren nu opnieuw gelakt moeten worden, valt daarmee onder het normaal te verwachten onderhoud, zodat de kosten daarvan voor rekening van de consument zijn.

De consument heeft gesteld dat de kosten voor het transport van het schip naar de werf van de ondernemer € 4200,– zullen bedragen. Hoewel deze kosten hoog zijn, zijn deze naar het oordeel van de commissie op zichzelf niet disproportioneel gerelateerd aan de door de deskundige van de commissie begrootte herstelkosten. De commissie neemt daarbij mee, dat de gestelde hoogte van de transportkosten haar bovenmatig voorkomt, althans dat deze gestelde transportkosten voor een deel voor risico van de consument dienen te komen. De commissie heeft daarbij met name oog voor het feit dat de consument er zelf voor gekozen heeft om ongeveer vier jaar na de uitvoering van de werkzaamheden de ligplaats voor zijn schip bij de ondernemer op te zeggen en de boot te verplaatsen naar de huidige ligplaats. Dat daarmee het transport naar de werf van de ondernemer aanzienlijk duurder is geworden, is een omstandigheid die naar het oordeel van de commissie voor rekening van de consument dient te komen. Dit klemt temeer nu de nieuwe ligplaats kennelijk tevens meebrengt dat de consument een schipper in zou moeten huren voor het transport. Dat is een omstandigheid die de ondernemer in dit verband niet aangerekend kan worden.

De commissie is derhalve van oordeel dat de ondernemer met recht van de consument verlangt dat hij het schip voor herstel bij de werf aflevert. De daarna volgende kosten, zoals helling- en eventuele stallingkosten, zijn wel voor rekening van de ondernemer. Het ophalen van het schip komt vervolgens weer voor rekening van de consument.

De commissie stelt vast dat de ondernemer reeds in na de eerste klacht van de consument heeft aangegeven dat de consument de boot voor inspectie op de werf van de ondernemer kon aanbieden, waarna de eventuele gegronde klachten onder garantie zouden worden opgelost (e-mail 15 augustus 2014). Daarmee heeft de ondernemer naar het oordeel van de commissie correct op de klacht van de consument gereageerd en is de consument daar ten onrechte (nog) niet op ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond, doch de ondernemer is gehouden zijn aanbod gestand te doen. Waar inmiddels vast is komen te staan dat een aantal werkzaamheden niet goed door de ondernemer zijn uitgevoerd en dat door de ondernemer ook in hoofdlijnen is erkend, acht de commissie het ter oplossing van het geschil redelijk en billijk dat de ondernemer bij het uitvoeren van zijn aanbod het rapport van de deskundige van de commissie volgt.

Voorts is het gewenst dat de deskundige de uitgevoerde herstelwerkzaamheden controleert voordat de boot weer bij de werf vertrekt.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt op formele gronden afgewezen, met inachtneming van het volgende.

De ondernemer is wel gehouden de herstelwerkzaamheden conform het rapport van de deskundige van de commissie uit te voeren.

 

Aanpak overlast waterplanten

DOE DE ENQUETE !

http://watersportonderzoeken.nl/index.php/342359?lang=nl#

 

De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. Waterplanten leveren enerzijds een positieve bijdrage aan schoon en gezond water, maar zijn anderzijds enorm hinderlijk voor de recreatievaart en andere vormen van waterrecreatie. In de zomer vormen ze groene velden waardoor varen, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie vrijwel onmogelijk wordt. Vaargebieden worden moeilijk bevaarbaar en de veiligheid van waterrecreanten komt in het geding. Het Watersportverbond start daarom een campagne in samenwerking met Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging om gezamenlijk dit probleem aan te pakken en de overlast van waterplanten in kaart te brengen.

Afgelopen zomer dreven als gevolg van waterplanten meerdere pleziervaartuigen stuurloos rond, raakte een man, die een tweetal zwemmende kinderen trachtte te redden die verstrikt waren geraakt in waterplanten , zelf in nood (en ontving voor zijn heldendaad de Pieter van Vollenhoven Penning) en werd een tweetal te hulp geschoten boten van lokale reddingsdiensten door waterplanten gehinderd in hun reddingswerkzaamheden. In reactie op vragen gesteld in de Tweede Kamer gaf de minister van Infrastructuur en Milieu te kennen dat in de periode 2012-2014 landelijk slechts 9 incidenten bekend waren waarbij waterplanten als oorzaak aan te merken waren. Het Watersportverbod, Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging vinden, gebaseerd op eigen navraag en waarnemingen, dat er sprake is van veel meer dan de genoemde 9 incidenten en dat de ervaren overlast enorme omvang binnen de waterrecreatie heeft aangenomen.

Daarom hebben deze 5 partijen de handen ineengeslagen om de ervaren overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen. Hiertoe heeft zij een enquête opgesteld en vraagt zij alle waterrecreanten in Nederland aan te geven, waar en wanneer zij overlast hebben ervaren in het jaar 2015 én wat deze overlast betekend heeft voor hun plezier en veiligheid.

Genoemde partijen zijn van mening dat de plantengroei nodig is voor de verbetering van de waterkwaliteit, maar dat vele en snelle groei de waterrecreatie onnodig belemmert en niet duidelijk is waar veilig gerecreëerd kan worden. Zij stellen daarbij dat tijdig en voldoende maaien de waterplantenoverlast aanzienlijk kan reduceren. Dit maaien van waterplanten gebeurt echter slechts tot op heden in een enkel gebied, en dan ook in onvoldoende mate. Zo maait Rijkswaterstaat alleen bij overlast in de vaargeul, terwijl de ernstige hinder wordt ervaren buiten deze vaargeul. Recreatievaart, zwemmers en andere waterrecreanten bevinden zich juist buiten de vaargeul vanwege de benodigde ruimte én ter voorkoming van onveilige situaties met de beroepsvaart.

De resultaten van de enquête zullen door genoemde vijf partijen gepresenteerd worden aan de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing voor meer veilig en waterplantenvrij recreatiewater.

Jury 2016 Motorbootvarenprijs bekend

 

Met het aantreden van Bert Bosman, ANWB Media (o.a. de Waterkampioen) is de jurysamenstelling voor 2016 nu bekend:

  • Linda van der Eijck, voorzitter
  • Bert Bosman
  • Hans Papenburg
  • Epco Ongering
  • Jan Briek
  • JohnWaleveld
  • Con Struycken.

De uitreiking van de Motorbootvarenprijs over 2015 vindt plaats op vr 12 februari a.s. tijdens de opening van Boot Holland in Leeuwarden.

#KL 141457

Bert Bosman, ANWB Media

 

 

 

Jaarlijks bijna duizend ongevallen in scheepvaart

Jaarlijks bijna duizend ongevallen in scheepvaart
Op de Nederlandse vaarwegen vinden jaarlijks bijna duizend scheepsongevallen plaats. Dat komt neer op zo’n drie ongelukken per dag.Van 2008 tot en met 2014 zijn schepen minstens 6.875 keer in de problemen gekomen, blijkt uit gegevens die NU.nl via Localfocus van Rijkswaterstaat heeft ontvangen.Het gaat om geregistreerde ongevallen, dus kleine incidenten zijn mogelijk niet meegenomen in deze cijfers. Sinds 2008 zijn 195 schepen gezonken en raakten 264 vaartuigen in brand. Daarbij zijn 36 doden en 76 zwaargewonden gevallen. 
Maas en Waal
Op de Maas bij Rotterdam zijn sinds 2008 de meeste dodelijke slachtoffers gevallen, namelijk vier. Op het IJsselmeer en de Vinkeveense Plassen vielen in die periode elk twee doden.

Klik op: http://www.nu.nl/algemeen/4193915/jaarlijks-bijna-duizend-ongevallen-in-scheepvaart.html
Ongevallen scheepvaart 2014

https://localfocus2.appspot.com/568e3a63b5e02

Persbericht nominaties Motorbootvarenprijs

Voor de Motorbootvaren Prijs 2015 zijn voorstellen ingediend. De jury, bij monde van juryvoorzitter Nico van Lamsweerde, heeft twee ingediende voorstellen genomineerd.
Deze twee voorstellen zijn:

1. DroogBoot 

DroogBoot faciliteert de permanente opslag van pleziervaartuigen in een magazijn op de wal. De boten worden doormiddel van een geautomatiseerd systeem uit het water gehaald en in een grote stellage in een magazijn opgeslagen. Zie http://www.droogboot.nl

2. de heer Herman Geers 
De heer Geers is voorzitter van de watersportvereniging Den Ouden Rhijn.Hij wordt voorgedragen vanwege zijn geslaagde inzet voor 50 extra aanlegplaatsen, voor een zeer redelijke prijs, in Bodegraven. Door het strikte aanlegbeleid van de provincie Zuid-Holland zou het aantal aanlegmogelijkheden langs de Oude Rijn zonder de inzet van de heer Geers zijn afgenomen.

Uit deze twee nominaties zal het bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren op vrijdag 12 februari 2016 tijdens de openingsbijeenkomst van Boot Holland in Leeuwarden de prijswinnaar bekend maken.
De jury voor 2015 bestond uit Jan Briek, Hans Papenburg, Linda van der Eijck, John Waleveld, Epco Ongering, Wiert Omta.
Zie voor verdere info: http://www.motorbootvarenprijs.nl
 

Nieuwe juryvoorzitter voor de Nationale Motorbootvarenprijs

Linda van der Eijck en Nico van Lamsweerde

Linda van der Eijck en Nico van Lamsweerde

De Stichting Bevordering Motorbootvaren heeft ir.Linda van der Eijck bereid gevonden de taak van juryvoorzitter vanaf 2016 over te nemen van drs.Nico van Lamsweerde.

Nico heeft er veel aan gedaan de start van deze nationale prijs vorm en inhoud te geven; samen met de andere juryleden kende hij in 2013 deze prijs toe aan de Provincie Drenthe voor het realiseren van het kanaal Erica-Ter Apel en in 2014 kende de jury onder zijn voorzitterschap de prijs toe aan Rijkswaterstaat voor hun inzet om het project “Varen doe je samen”te realiseren. Het bestuur van de Stichting dankt Nico van Lamsweerde zeer voor zijn inzet en zijn enthousiasme om de Motorbootvarenprijs tot een gewaardeerde prijs te laten worden.
Naast de nieuwe voorzitster Linda van der Eijck is ook als nieuw jurylid toegetreden Con Struycken, voorzitter van de watersportvereniging Aalsmeer.
De voltallige jury bestaat nu uit: Linda van der Eijck (vz), Con Struycken, Jan Briek, Hans Papenburg, Epco Ongering, John Waleveld,
De Nationale Motorbootvarenprijs is ingesteld om die initiatieven te belonen die er toe bijdragen om het motorbootvaren attractiever, plezieriger, veiliger of uitdagender te maken.

 

Leden Watersportverbond goedkoop naar Boot Holland

Boot Holland vaart voor de vloot uit. Jaar op jaar toont deze inspirerende beurs de nieuwste ontwikkelingen in de watersport. Boot Holland is hét moment om het nieuwe watersportseizoen in te luiden. De beurs biedt een bijzonder en allround kijkje onder de waterlijn. Het maakt Boot Holland ideaal om sfeer te proeven, trends te spotten en gelijkgestemden te treffen. Deze beurs wordt gehouden in de WTC-hallen te Leeuwarden van 12 februari tot en met 17 februari 2016.
Bezoekersinfo vind je op http://www.boot-holland.nl .

KORTINGSACTIE VOOR WATERSPORTVERBONDSLEDEN

Onze leden kunnen het gewenste aantal kaarten alleen online bestellen via de link:

https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/7LSVBW6J/language/nl

De daar gevraagde actiecode luidt: WVBH16
De prijs per kaart is dan € 11,- in plaats van € 14,50 aan de kassa.

 

 

Laatste kans om te stemmen…….

Zie Vaarkrant-artikel, je kunt nog stemmen op een aantal kandidaten, waaronder………

http://www.telegraaf.nl/vaarkrant/24735847/__Vaarkrant_Watersporter_van_het_jaar__.html

Geschillencommissie Hiswa:gegronde klacht voor een slechte teakdek- reparatie

Teakdek voldoet niet aan de te stellen eisen

In de winter van 2010/2011 heeft de ondernemer het teakdek van het schip van de consument vervangen. Het eerste seizoen na de vervanging van het dek heeft de consument geen problemen gehad. Aan het begin van het volgende seizoen ging het teak echter op verschillende plaatsen openstaan en begon het scheuren te vertonen. In een e-mailbericht liet de ondernemer nog weten dat de oorzaak niet in de lijm was gelegen. Daar waar het teak los was gekomen zou de ondernemer het vervangen. Op 1 maart 2013 liet de ondernemer tot verbazing van de consument weten dat de reparatie aan het teakdek in de week daarna gereed zou zijn. Op 8 maart 2013 is de consument de reparatie gaan bekijken. Toen bleek dat niet de aangetaste delen waren vervangen, maar dat de ondernemer zonder overleg met de consument kleine stukjes teakfineer had vervangen waardoor een groot aantal verschillende “lassen” ontstonden. De ondernemer liet bovendien weten dat het probleem toch in de verlijming van het hout zat. Op 11 maart 2013 heeft de consument de ondernemer laten weten dat hij deze wijze van repareren niet accepteerde en dat hij vervanging van het hele dek wenste. In een gesprek op 27 maart 2014 liet de ondernemer weten niet alsnog het hele dek te vervangen en zelfs niet alleen de aangetaste delen. Hij zegde toe dat hij de hechting voor de komende 15 jaar zou garanderen. Dat heeft de ondernemer vervolgens schriftelijk vastgelegd. De consument heeft laten weten hier geen genoegen mee te nemen.

In de zomer van 2013 liet het teak opnieuw los, deze keer op andere plaatsen. Begin september 2013 heeft de consument de klachten gemeld bij de ondernemer. Deze verklaarde zich bereid de klachten te verhelpen. De consument heeft herhaald dat hij niet tevreden was en heeft de ondernemer opnieuw verzocht het hele dek of in elk geval de aangetaste delen te vervangen. De ondernemer heeft dat geweigerd.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer kan het relaas van de consument in grote lijnen onderschrijven, maar ziet een aantal zaken anders. In samenspraak met de leverancier is er een reparatieplan opgesteld. De ondernemer bestrijdt dat hij niet of onvoldoende gecommuniceerd zou hebben dat hij tot reparatie over zou gaan. Wel was er twijfel bij de consument en had hij liever gezien dat het dek in zijn geheel zou worden vervangen. Gezien het verschil in kosten en het feit dat vervangen een herhaling niet zou uitsluiten ging de voorkeur van de ondernemer uit naar reparatie. De consument heeft de reparatie geaccepteerd en de ondernemer heeft op zijn verzoek de garantietermijn aangepast.

Voor de reparatie is in eerste instantie gekozen voor plaatselijk herstel, maar op verzoek van de consument heeft de ondernemer de herstelmethode aangepast en de stroken teak over een groter geheel vervangen.

De ondernemer is nog steeds bereid tot reparatie.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft geconstateerd dat op circa tien plaatsen over het gehele dek van het schip verdeeld de teakfineer is gescheurd en losgebroken van het onderliggende hechthout. Op circa acht plaatsen was een inzetstuk waarneembaar, waarvan een deel scheuren vertoonde en loslag van de ondergrond. Van de stuurboord kuipbank, eveneens vervaardigd van dezelfde panelen, was aan de voorzijde een deel losgebroken.

Gelet op de vastgestelde gebreken en op grond van de eerder noodzakelijk gebleken reparaties aan het teakfineer concludeert de deskundige dat de teakpanelen niet voldoen aan wat ervan verwacht mag worden. Herstel van de gebreken door deze fineerdelen te vervangen over beperkte lengtes is niet afdoende om de problemen definitief op te lossen.

De deskundige concludeert dat de gehele fineerlaag onbetrouwbaar is en derhalve geheel vervangen moet worden.

Beoordeling

De commissie heeft gelet op hetgeen over en weer door partijen voor zover hier relevant het volgende overwogen.

Gelet op de vastgestelde gebreken en op grond van de eerder noodzakelijk gebleken reparaties aan het teakfineer, concludeert de deskundige dat de teakpanelen niet voldoen aan wat ervan verwacht mag worden. De commissie volgt de bevindingen van de deskundige zoals gerapporteerd, nu zij geen aanleiding ziet om hiervan af te wijken. De commissie is van oordeel dat de consument de scheuren in het teakdek niet behoefde te verwachten en acht daarmee sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen, welke tekortkoming toegerekend kan worden aan de ondernemer.

De ondernemer heeft aangeboden de tekortkomingen aan het teakdek opnieuw te herstellen, maar de consument heeft daar geen vertrouwen meer in. De deskundige heeft vastgesteld dat herstel van de gebreken door deze fineerdelen te vervangen over beperkte lengtes niet afdoende is om de problemen definitief op te lossen. De deskundige concludeert dat de gehele fineerlaag onbetrouwbaar is en derhalve geheel vervangen moet worden. De commissie volgt ook deze bevindingen van de deskundige zoals gerapporteerd, nu zij geen aanleiding ziet om hiervan af te wijken. Weliswaar heeft de ondernemer betwist dat herstel van het dek niet mogelijk is, maar hij heeft dat naar het oordeel van de commissie volstrekt onvoldoende onderbouwd gedaan. Hij heeft immers niet dan wel onvoldoende onderbouwd duidelijk kunnen maken wat volgens hem de oplossing is en met name waarom er daarna geen nieuwe problemen meer op zouden kunnen treden. Naar het oordeel van de commissie valt dan ook niet in te zien waarom, mede gelet op de voorgeschiedenis en hetgeen door de deskundige is vastgesteld, er geen nieuwe problemen op zouden kunnen treden. De commissie acht derhalve in navolging van de deskundige volledige vervanging van het dek aangewezen.

Nu de consument heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de ondernemer en de ondernemer op zijn beurt niet tot vervanging van het volledige dek wenst over te gaan, acht de commissie het in dit geval aangewezen de ondernemer tot het betalen van schadevergoeding aan de consument te veroordelen.

De commissie veroordeelt de ondernemer tot het betalen van schadevergoeding aan de consument tegen finale kwijting van in totaal € 9.740,- te betalen binnen vier weken na dagtekening van deze uitspraak.

NB:   Dit is een ingekorte tekst;de complete uitspraak is HIER te downloaden

%d bloggers op de volgende wijze: